Artikel 1 – Deelname

Elke deelnemer gaat door zijn deelname ermee akkoord de spelregels te aanvaarden en het huisreglement na te leven. Hoffelijkheid is regel tijdens de hele duur van de matcurling-competitie. De matcurling heeft in principe plaats op maandag van 09.30 uur tot 11.30 / 12.00 uur. Doel van de deelname aan de matcurling is tweeërlei: deels voor het amusement en deels voor de lichamelijke ontspanning.  

Artikel 2 – Teams

Het spel wordt gespeeld door 2 ploegen van elk 2 spelers. Zij worden aangeduid door de persoon belast met de samenstelling van de ploegen, dmv lottrekking 

Artikel 3 – Spelregels en -verloop

De speler moet steeds met beide voeten binnen de lijnen blijven op het moment dat hij/zij de steen loslaat.

De ploeg met de gele stenen gaat eerst van start. Bij het tweede spel is het de beurt aan de ploeg met de blauwe stenen. Enzoverder. Er worden 4 spelletjes gespeeld.

Eerste horizontale witte streep: De steen die niet volledig over deze streep tot stilstand komt, of zelfs als de steen deze streep ook maar even raakt, wordt in beide gevallen uit het spel genomen.

De eerste steen van ploeg 2 mag de eerste steen van ploeg 1 niet raken. Als dit toch het geval is wordt de steen van ploeg 1 op zijn plek teruggezet en de steen van ploeg 2 wordt uit het spel genomen.

Daarna schuift ploeg 1 zijn tweede steen en die mag nu alle eerder gespeelde stenen raken. Als deze steen echter een steen van de tegenstrever uit het spel schuift, wordt de net geschoven steen meteen weggenomen en deze van detegenstrever op zijn oorspronkelijke plek teruggezet. Dit geldt vanaf de derde tot en met de zevende steen.

Als de achtste (en laatste) geschoven steen alsnog stenen van de tegenstrever uit de grootste cirkellijn schuift, worden de stenen van de tegenstrever teruggezet en wordt de geschoven steen uit het spel genomen. (1)

Achterste horizontale witte streep: Bij volledige overschrijding van de achterste horizontale witte streep is de steen uit het spel en moet hij weggenomen worden. Als de steen de mat volledig heeft verlaten aan de zijkant dan is deze steen ook volledig uit het spel. Zolang de steen de mat raakt blijft hij evenwel op zijn positie want dat kan van belang zijn bij een contact met een andere steen. Enkel de stenen die geschoven worden, mogen op de mat blijven. M.a.w. de ‘gerolde’ stenen worden terstond uit het spel genomen. De hierdoor verplaatste stenen worden terug op hun plek gezet.

Nadat alle stenen gespeeld zijn, gebeurt de puntentelling.

Artikel 4 – Punten

Naargelang de uiteindelijke plaats van de geworpen steen, worden de volgende punten toegekend:

- Een steen in de grootste cirkel (of rakend aan de grootste witte cirkelrand): 1 punt;

- Een steen in de kleinste cirkel (of rakend aan de kleinste witte cirkelrand): 3 punten;

- Een steen die de middenstip raakt: 5 punten.

Artikel 5 - Scheidsrechter(s)

De (twee) personen die zich geroepen voelen om de stenen terug te schuiven naar de startplek, nemen de taak van scheidsrechter op zich. Zij nemen de stenen weg die fout gespeeld worden en staan in voor de puntentelling. De jury bepaalt onpartijdig en in eer en geweten het behaalde puntenaantal.  Eventuele misverstanden dienen terstond door de betrokken partijen te worden uitgepraat.

Artikel 6 - Klassementen

a) Individueel klassement

Er wordt een klassement opgemaakt van de spelers die deelnemen aan de matcurling op maandag. Periode: 31 augustus 2018 – einde juni 2019. Een gezonde concurrentie en sportieve spanning is hier op zijn plaats.

De beste scores over 20 deelnames worden in aanmerking genomen om het eindklassement op te stellen. Voor wie een kleiner aantal aanwezigheden telt, gelden uiteraard alle behaalde punten. 

Ploegspel

Tijdens elke wedstrijd worden in principe drie spelletjes gespeeld. De twee hoogste scores komen in aanmerking voor het berekenen van het puntenaantal. Als er door omstandigheden slechts twee spelletjes kunnen gespeeld worden, tellen de beide behaalde scores.  

De beide spelers van elke ploeg die een wedstrijd gespeeld hebben, krijgen punten toegekend. Dit puntenaantal is gelijk aan de door de betrokken ploeg behaalde score. De beide spelers van een ploeg krijgen elk een zelfde puntenaantal.

individueel spel (2)

De speler die 10 of 11 punten scoort, krijgt een bonus van 3 punten;

De speler die 12 of 13 punten scoort, krijgt een bonus van 5 punten;

De speler die 14 of 15 punten scoort, krijgt een bonus van 10 punten;

De speler die 16 punten scoort, krijgt een bonus van 15 punten;

De speler die 18 punten scoort, krijgt een bonus van 20 punten.

De speler die minder dan 10 punten scoort, krijgt geen bonus.

b) Getrouwheid-klassement

Er wordt een klassement bijgehouden met betrekking tot het aantal deelnames. Aan degene met de meeste aanwezigheden, wordt de titel van “getrouwheidskampioen” toegekend. 

Artikel 7 – Allerlei

Het bestuur is bevoegd om te oordelen over zaken die niet in het huisreglement aan bod komen. De woorden  “deelnemer” / “speler” zijn van toepassing op zowel de mannelijke als de vrouwelijke leden.

 

STATUTEN

 

MATCURLINGVRIENDEN KNOKKE-HEIST -  STATUUT

 

INHOUD

 

HOOFDSTUK  I                 DOEL, DUUR EN ZETEL

HOOFDSTUK  II                BESTUUR

HOOFDSTUK  III                TAAK VAN DE VOORZITTER

HOOFDSTUK  IV               TAAK VAN DE SECRETARIS

HOOFDSTUK  V                TAAK VAN DE PENNINGMEESTER

HOOFDSTUK  VI               TAAK VAN HET GEWONE BESTUURSLID

HOOFDSTUK  VII              LIDMAATSCHAP

HOOFDSTUK  VIII             ALGEMENE VERGADERING

HOOFDSTUK  IX               SPONSORING

HOOFDSTUK  X                ACTIVITEITEN

HOOFDSTUK  XI               AANSPRAKELIJKHEID

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK  I  -  DOEL, DUUR EN ZETEL.

 

  1. De vereniging, genaamd: MATCURLINGVRIENDEN KNOKKE-HEIST, heeft tot doel haar leden een aangename en gezonde ontspanning aan te bieden door middel van een wekelijkse matcurlingwedstrijd onder de aanwezige leden. Deze matcurlingwedstrijden gaan, in principe, door in het ontmoetingscentrum “De Vierbote” te Heist.

 

2.            Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks dit doel bevorderen zijn toegelaten mits de opbrengst het doel ten goede komt.                                                

 

3.            De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur; zij streeft geen winstbejag na.

 

4.            De vereniging wordt ontbonden wanneer zij minder dan vijf leden telt.

 

5.            Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden ook, zal het vermogen van de vereniging integraal worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van de ontbonden vereniging.

 

6.            De zetel van de vereniging is gevestigd bij de voorzitter.

 

 

 

HOOFDSTUK  II  -  BESTUUR

 

7.            Het bestuur omvat zes leden: de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en drie gewone bestuursleden, verkozen voor een periode van drie jaar, aftredend en herkiesbaar. De nieuwe mandaten worden van kracht na stemming en goedkeuring van de Algemene Vergadering.

 

8.            Het bestuur vergadert telkens in besloten kring en zo dikwijls als het belang van de vereniging het vergt.

 

              De vergadering is slechts geldig als zij wordt bijgewoond door ten minste vier leden.

 

              Alle voorstellen worden in stemming gebracht en besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

 

9.            Alle bestuursleden zijn stemgerechtigd en oefenen hun functies belangeloos en onbezoldigd uit.

 

10.          Het bestuur stelt het huisreglement op en is verder bevoegd om alle kwesties, bezwaren en voorstellen te onderzoeken die voor de leden rechtstreeks of onrechtstreeks van belang zijn.

 

              Het behoudt zich het recht voor alle geschillen, van welke aard ook, te behandelen en daarbij een billijke oplossing na te streven.  De uitspraak moet steeds gemotiveerd zijn.

 

              Op zijn uitdrukkelijk verzoek wordt het betrokken lid persoonlijk van de beslissing in kennis gesteld.

 

11.          Op vraag van ten minste drie bestuursleden moet een uitzonderlijke spoedvergadering belegd worden binnen twee weken te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het schriftelijk verzoek.

 

12.          Een bestuurslid wordt als ontslagnemend beschouwd wanneer het drie opeenvolgende keren zonder aannemelijke redenen is afwezig gebleven op een bestuursvergadering, of op eenvoudige vraag.

 

13.          Wanneer een bestuurslid voortijdig ontslag neemt of daartoe gedwongen wordt, duiden de overige bestuursleden een plaatsvervanger aan die de vacante functie zal vervullen tot het tijdstip waarop de eerstvolgende Algemene Vergadering een vast lid benoemt.

 

14.          Het ontslagnemende of uitgesloten bestuurslid heeft geen enkel recht op maatschappelijk bezit van de vereniging en kan geen teruggave vorderen van eventuele gestorte bijdragen.

 

15.          Bestuursfuncties kunnen enkel worden toegewezen aan leden die geregeld actief hebben deelgenomen aan de afgelopen matcurlingcompetitie. Het verkozen lid treedt terstond in functie.

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK  III  -  TAAK VAN DE VOORZITTER.

 

16.          De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging en leidt de vergadering: hij kan deze bevoegdheid overdragen.

 

17.          Bij afwezigheid van de voorzitter leidt de secretaris de vergadering en indien beiden verhinderd zijn, zit de penningmeester de vergadering voor.

 

18.          De voorzitter stelt, samen met de secretaris, de agenda op.

 

19.          De voorzitter kan, hetzij op eigen initiatief hetzij op vraag van enig ander bestuurslid, ongeacht welk agendapunt aan de geheime stemming onderwerpen.

 

20.          De voorzitter houdt toezicht op de prompte uitvoering van de besluiten en regelt tevens de werkzaamheden.

 

21.          De voorzitter is verantwoordelijk voor het beleid van de vereniging en legt, op vraag van een bestuurslid, rechtvaardiging af.

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK  IV  -  TAAK VAN DE SECRETARIS.

 

22.          De secretaris voert, in overleg met de voorzitter, het administratieve beleid.

 

23.          Als de voorzitter verhinderd is, treedt de secretaris in zijn plaats en vertegenwoordigt, op zijn beurt, de belangen van de vereniging in alle omstandigheden.

 

24.          Hij bewaart zorgvuldig alle inkomende stukken en de minuten van de gevoerde briefwisseling.

 

25.          Hij tekent alle stukken tenzij de inhoud en de aard ervan de medeondertekening van de voorzitter of van een ander bestuurslid vereist.                            

 

26.          Hij stelt de overige bestuursleden op de hoogte van alle gevoerde briefwisseling.

 

27.          Hij stelt, na samenspraak met de voorzitter, de agenda van de vergaderingen op en zorgt voor de tijdige verzending ervan aan de bestuursleden.

 

28.          Hij stelt de notulen op van alle vergaderingen.

 

29.          Hij kan een deel van zijn bevoegdheden, mits toestemming van de voorzitter, overdragen aan een ander bestuurslid.

 

30.          Hij zorgt voor de tijdige aankondiging van alle activiteiten aan de leden. De correspondentie met de leden gebeurt door middel van elektronische briefwisseling (per e-mail).

 

 

 

HOOFDSTUK  V  -  TAAK VAN DE PENNINGMEESTER.

 

31.          De penningmeester voert het financiële beheer en houdt de financiële administratie bij zoals het een goede huisvader past.                                 

 

32.          Hij is tegenover het bestuur verantwoording verschuldigd en, desgevraagd, geeft hij rekenschap van het beheer der gelden.

 

33.          Hij legt, ambtshalve, bij elke vergadering de boekhouding ter verificatie voor aan de overige bestuursleden.

 

34.          Hij geeft lezing van het verslag betreffende het financiële beheer aan de Algemene Vergadering.

 

 

 

HOOFDSTUK  VI  -  TAAK VAN HET GEWONE BESTUURSLID.

 

35.          Het gewone bestuurslid neemt bij voorkeur de taken waar die hem/haar worden opgedragen ingeval een ander bestuurslid zijn bevoegdheden gedeeltelijk overdraagt.

 

36.          Het gewone bestuurslid ziet toe op de behoorlijke uitvoering van de taken van de overige bestuursleden en kan eisen dat zijn/haar opmerkingen dienaangaande worden geacteerd in de notulen van de bestuursvergadering.

 

37.          Het gewone bestuurslid staat in voor de goede verstandhouding onder de leden en stelt, desgevraagd, de opmerkingen en suggesties van de leden op de agenda van de eerstvolgende bestuursvergadering.

 

38.          Het gewone bestuurslid zorgt tevens ervoor dat de activiteiten probleemloos hun verloop krijgen.

 

 

 

HOOFDSTUK  VII - LIDMAATSCHAP.

 

39.          Toetreding tot de vereniging MATCURLINGVRIENDEN KNOKKE-HEIST gebeurt op vrijwillige basis en verplicht het lid zich te gedragen naar de bepalingen van, enerzijds, het Statuut en, anderzijds, het huisreglement.

 

40.          Het lidmaatschap is geldig voor één kalenderjaar; het kan telkenjare worden hernieuwd.

 

41.          Het bedrag van het lidmaatschap wordt ieder jaar vastgelegd door het bestuur; het kan door het lid, om generlei redenen, noch geheel noch gedeeltelijk worden teruggevorderd.

 

42.          Elk lid beschikt in de Algemene Vergadering over één stem en kan zich, onder de voorwaarden van het artikel 15, kandidaat stellen voor een bestuursfunctie.

 

43.          Het lidmaatschap kan, om gegronde en gemotiveerde redenen en nadat betrokkene de gelegenheid kreeg om gehoord te worden, door het bestuur eenzijdig worden geschorst of ingetrokken.

 

44.          Het lid (of zijn eventuele rechtsopvolgers) heeft geen deel in het vermogen van de vereniging, noch recht op een aandeel in de behaalde winsten en kan geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor het zich individueel verrijkt. Het lid kan evenmin aanspraak maken op enige vergoeding noch teruggave vorderen van gestorte bijdragen en/of gedane inbrengsten bij uittreding, schorsing, uitsluiting of overlijden.

 

45.          Het lid wordt van alle mededelingen en beslissingen op de hoogte gesteld door middel van elektronische briefwisseling (e-mail).                       

 

 

 

HOOFDSTUK  VIII  -  ALGEMENE VERGADERING.

 

46.          De Algemene Vergadering is het hoogste gezagsorgaan; zij vertegenwoordigt alle leden en haar besluiten zijn bindend voor alle leden.                               

 

47.          Zijn stemgerechtigd, alle leden ongeacht de duur van hun lidmaatschap.

 

              De aanwezigheid van het lid is echter een conditio sine qua non.

 

48.          De Algemene Vergadering wordt, normaliter, eenmaal per jaar bijeengeroepen, bij voorkeur ter gelegenheid van het eindeseizoensfeest.

 

              De volgende gevallen komen er hoofdzakelijk aan bod:

 

              * wijzigingen aan het Statuut;

 

              * verkiezing en benoeming van de bestuursleden;

 

              * afzetting van bestuursleden en uitsluiting van leden;

 

              * goedkeuring van de rekeningen;

 

              * suggesties en opmerkingen van de leden.

 

49.          De Algemene Vergadering beslist geldig bij gewone meerderheid van stemmen; de aanwezigheid van minstens vijf leden is vereist.

 

 

 

HOOFDSTUK  IX  -  SPONSORING.

 

50.          De vereniging mag beroep doen op de sponsoring van firma's en privé-personen. Zij wordt voornamelijk aangewend ter ondersteuning van de infrastructuur, de begeleiding, de outfit, de activiteiten, enzovoort.

 

 

 

HOOFDSTUK  X  -  ACTIVITEITEN.

 

51.          Geen lid kan worden verplicht deel te nemen aan welke activiteit dan ook.

 

52.          Elk lid is ertoe gehouden zich sportief en waardig te gedragen.         

 

53.          De deelname aan de geprogrammeerde matcurlingactiviteit komt in aanmerking voor de door de vereniging bepaalde klassementen zoals in het reglement is uiteengezet.

 

 

 

HOOFDSTUK  XI  -  AANSPRAKELIJKHEID.

 

54.          Noch de vereniging als geheel, noch elk bestuurslid afzonderlijk, kan worden aansprakelijk gesteld voor ongevallen of letsels overkomen aan een lid tijdens of in verband met de uitvoering van een activiteit.

 

55.          Lidmaatschap bij MATCURLINGVRIENDEN KNOKKE-HEIST houdt in dat het lid is verzekerd voor een dekking burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden, tegen persoonlijke ongevallen en voor rechtsbijstand. Het lid is niet verzekerd tegen ongevallen die zich voordoen op de weg naar de plek van het gebeuren en vice versa.

 

56.          Het lid wordt geacht over een optimale lichamelijke toestand te beschikken opdat de voorziene sportoefening risicoloos kan uitgevoerd worden.

 

57           De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ontvreemding of verlies van            eender welk aan               het lid toebehorend voorwerp.

 

 

 

***********

 

ALDUS OPGEMAAKT EN GOEDGEKEURD DOOR DE ALGEMENE VERGADERING

VAN 25 MEI 2015 TE KNOKKE-HEIST.